Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Setkávání

Srdečně vás zveme k následujícím pravidelným setkáním:

Na faře v Liberci, Masarykova 454/22:
bohoslužby každou neděli od 9:30
setkání Klubu seniorů každé úterý od 15:00
pěvecký sbor každou neděli od 19:00
biblická hodina pro dospělé každý čtvrtek od 17:00
setkání mládeže příležitostně ve středu od 19:00
setkání střední generace a rodin s dětmi zhruba jednou měsíčně, většinou v pátek od 18:00, někdy se scházíme i po domácnostech
náboženství pro mladší děti každou středu od 17:00
náboženství pro starší děti každý pátek od 14:00

V domě na Malém náměstí 279/2:
mateřské centrum pondělí, středa: 8:30-11:30

Nabízíme také osobní rozhovory, přípravu na křest, svatební shromáždění a pohřební rozloučení. Kontakt.

modlitebna na faře
Modlitebna na faře

Bohoslužby jsou jádrem života sboru. Chápeme je jako dění, v němž Bůh slouží nám lidem svým Slovem a svátostmi. Nabízí nám své odpuštění a zve nás k životu v naději. Jeho pozvání s vděčností přijímáme a odpovídáme mu v písních a modlitbách. Radost z odpuštění sdílíme společně s ostatními účastníky bohoslužeb.


Biblická hodina pro dospělé je určena všem, kdo mají zájem o hlubší pronikání do biblických textů a jejich souvislostí v rámci biblického kánonu. Vždy nás také zajímá význam těchto textů pro naši současnost.


Biblická hodina pro děti je otevřena všem dětem školního věku. Děti se seznamují s příběhy Starého a Nového zákona. Společně zpíváme, modlíme se, kreslíme, hrajeme hry. Dva měsíce před vánocemi nacvičujeme spolu s konfirmandy a mládeží vánoční divadlo.


Konfirmační příprava nabízí mladým dospívajícím lidem seznámení se základy křesťanské víry a doprovázení, podporu a podněty pro rozvoj jejich vlastního duchovního života. Je završena konfirmační slavností, při níž konfirmandé vyznají před sborem svou víru, a tak se veřejně přihlásí ke svému křtu.


Setkání mládeže je otevřeno všem mladým lidem, kteří hledají orientaci ve světě i v sobě samých a nechtějí v tom zůstat sami. Programy jsou buď biblické nebo tematické. Nedílnou součástí setkání je zpívání s kytarou z mládežnického zpěvníku Svítá a modlitba. Setkání probíhá většinou společně s mládeží jabloneckou - střídavě buď u nás anebo u nich.


Střední generace se setkává jednou měsíčně, buď na faře anebo i po domácnostech. Programy jsou věnovány otázkám víry, výkladu Písma či aktuálním církevním tématům. V uplynulém roce jsme se zabývali výkladem Modlitby Páně.


Pěvecký sbor čítá kolem 10 členů a vede jej bývalý farář libereckého sboru Jan Čapek. Nacvičuje čtyřhlasé písně a chorály, se kterými příležitostně vystupuje v rámci nedělních bohoslužeb i jinde.


Klub seniorů se schází už také na faře. Programy zahrnují recenze knih, povídání o spisovatelích, hudebních skladatelích a různých tématech, společné výlety. Posezení zpříjemňuje malé občerstvení s kávou a čajem.


Mateřské centrum v domě na Malém náměstí je určeno maminkám s malými dětmi, které se chtějí odreagovat, popovídat si a zvykat své děti na kolektiv. Jeho činnost vede bývalá kurátorka libereckého sboru Marta Binková. Prostor mateřského centra je vybaven množstvím hraček, sezením pro maminky, toaletami a kuchyňským koutkem, kde si lze uvařit kávu nebo čaj.